ยินดีต้อนรับ
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการ & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 10, 2017
BYIS field trip May 2016..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
March 27, 2018
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
June 19, 2018
Some of our students from Secondary 4 to Secondary 6 joined an internation..
ข่าวสาร & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
July 11, 2018
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
November 22, 2018
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมทำกระทงโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิธีก..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
September 14, 2018
On Friday September 14th 2018, the Primary Department held its annual ..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
July 6, 2018
VIDEO PRESENTATION
ได้รับการรับรองจาก :
ที่อยู่ในเครือของเรา :

Beaconhouse School System
Beaconhouse Newlands
BNU
Concordia Colleges
The Early Years
The Educators
Beaconhouse Oman
Beaconhouse Malaysia
The Beaconhouse Times
A Project of Beaconhouse
© BYS All Rights Reserved.