ยินดีต้อนรับ
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการ & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 10, 2017
BYIS field trip May 2016..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
February 28, 2018
Check It Out: English P.2/2..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
January 8, 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นาธาน เจมส์ มาร์เล็ต นักเรียนชั้นม.3 ได้รับรางวัลเห..
ข่าวสาร & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
March 15, 2018
The students were recently able to advance their understanding by taking a ..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
March 6, 2018
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต คอร์ส..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
February 21, 2018
Disney characters..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
February 7, 2018
Today the kindergarten students met local fire fighters. They learned about..
VIDEO PRESENTATION
ได้รับการรับรองจาก :
ที่อยู่ในเครือของเรา :

A Project of Beaconhouse
© BYS All Rights Reserved.