คุณภาพการจัดการศึกษาที่อิงมาตรฐานสากล
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจัดหลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ให้กับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของเด็กๆในแต่ละวัย ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขามีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เนื่องจากเราเชื่อว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน ดังนั้น เราจึงเตรียมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่างๆ
Cambridge IGCSE
IGCSE: "International General Certificate of Secondary Education"
ยินดีต้อนรับ
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการ & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 10, 2017
BYIS field trip May 2016..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
September 22, 2017
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
August 30, 2017
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ..
ข่าวสาร & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
October 2, 2017
Term 1 Week 8..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
September 25, 2017
กิจกรรมมอบดาวเด็กดีอนุบาล..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
October 13, 2017
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และพนักงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
September 27, 2017
VIDEO PRESENTATION
ได้รับการรับรองจาก :
ที่อยู่ในเครือของเรา :

A Project of Beaconhouse
© BYS All Rights Reserved.