คุณภาพการจัดการศึกษาที่อิงมาตรฐานสากล
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจัดหลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ให้กับนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของเด็กๆในแต่ละวัย ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขามีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เนื่องจากเราเชื่อว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน ดังนั้น เราจึงเตรียมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่างๆ
Cambridge IGCSE
IGCSE: "International General Certificate of Secondary Education"
ยินดีต้อนรับ
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการ & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 10, 2017
BYIS field trip May 2016..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
January 29, 2018
Check It Out: English P.3/3..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
October 1, 2017
..
ข่าวสาร & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 15, 2018
You are welcome to our Open House!..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
January 6, 2018
การแสดงงานสายสัมพันธ์วันของลูก ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่และแสดงผลงานของนักเ..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
November 16, 2017
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมค..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
December 18, 2017
ลูกเสือบีเวอร์ระดับชั้นอนุบาล 2-3 ได้เข้าค่าย ณโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหั..
VIDEO PRESENTATION
ได้รับการรับรองจาก :
ที่อยู่ในเครือของเรา :

A Project of Beaconhouse
© BYS All Rights Reserved.