ยินดีต้อนรับ
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการ & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 10, 2017
BYIS field trip May 2016..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
March 27, 2018
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
January 8, 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นาธาน เจมส์ มาร์เล็ต นักเรียนชั้นม.3 ได้รับรางวัลเห..
ข่าวสาร & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
June 5, 2018
This hollywood-inspired event showcased the students’ creativity and ..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
May 15, 2018
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นักเรียนทุกระดับชั้น..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
June 12, 2018
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเด็กดีมีออม เพื่อให้นักเร..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
May 25, 2018
ท่านเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปริยาดา ดิศกุล มาเยี่ยมโรงเรียนบ..
VIDEO PRESENTATION
ได้รับการรับรองจาก :
ที่อยู่ในเครือของเรา :

A Project of Beaconhouse
© BYS All Rights Reserved.